תורישו הכימת

דחוימ רוקיס

ןויכרא

טרופסה רתא

תושדחה רדח
תספדומה הרודהמה
םירמאמ
םיפסונ םימולצת
הכורעתהמ

2001 לירפאב 8 ,א"סשת ןסינב ו"ט ןושאר םוי
הרייעב ריווק
לפרק הילד תאמ
םלצה רבוע ,םייטורא-ומוהה היביכרמל תיל"הצה היווהה תא קריפש ירחא
תירק .וייחב הנושארה הנחתה ,חותיפה תרייעב המוד חרואב לפטל סנ ידע
תאזכ איהש העדי אל ללכב תג
ןזמ ידע :םוליצ
יתשפיח יתודליב יתארקש טסקט לכב .סנ ידע
"תוערה" ילש ןוימדב .תויטורא-ומוהה תא
רחא והשמ דימת התיה
םינשי םינוש םיליגב םידלי השיש
לע םיעורש םהמ המכ .ףופצ רדחב
םינורזמ לע םילברוכמ םירחא .תוטימ
הפופצ תוימיטניא .הפצרה לע םיחנומה
םולצתה הארנ ןושאר טבמב .היופכו
.התייווהכ תילארשי הקוצמ לש דועיתכ
אוה אמש וא ,יתימא אוה םאה לבא
סנ ידע לצא ?ןמא-דיב דמעוהו בצוע
,שטשטימ וללה תוירוטירטה ןיב לובגה
.הדובעה לש םימדקומה םיבלשב תוחפל
אוה ףוסה דעו הלחתהמ רורב ראשנש המ
ילש הריציב יזכרמה אשונה" .אשונה
םגו תילארשי תוהז לש תולאש םה
אוה ,"תירבג תוהז לש תויגוס
.רמוא

חתפיתש ,"םישדח םימולצת" הכורעתב
אוה ,לירפאב 13-ב ביבא לת ןואיזומב
דילי ,סנ .ותודלי תוזוחמל רזוח
ןטסידרוכ יאצוי םירוהל ןב ,תג תירק
ותואל בושל ידכ ,תונורחאה םינשב ררוגתמ אוה הבש ,ביבא לתמ אצוי ,סרפו
לש םינומלאה םירענה תא עבצב םלצלו ,דליכ ךייתשה וילא יתרבח רזגמ
,םיפלקתמ תוריק - חותיפה תרייע לש םירעוכמה םינוכישה תביבסב הירפירפה
םעפ אלו יהשלכ םוקיש תינכות ךלהמב ונבנש םיעושעש ינג ,םילילד תובוחר
.עושעשה םשל קר שאב ולעוה
המב יל ןיאו יתלדג ינא .הכורעתה ךותמ
שייבתהל

םעטמ תילארשי תונמאל סרפה הכוז ,סנ
;ןמזב הרוחא ךלוה ,רנידסטוג ןרק
םילייח ויה םימדוקה וימולצת ירוביג
,התיבה רזוח אוה וישכע .ל"הצ ידמב
ףונ תא קימעהל ידכ ,תג תירקב תודליל
תועצמאב ךבדנ ול ףיסוהל ,תוילארשיה
םלעתהל חונ הכש חדינ רזגמ ותוא תפישח
לע וא ,תוהז לע םירבדמ רשאכ ונממ
.תונמא

לע םיססובמ ךא םייודב ולש םימולצתה
הנשב טסוגואב העבראב" .יתימא רופיס
הדע לש הבתכ 'ץראה'ב המסרפתה הרבעש
םע החפשמ לש התקוצמ תא הראיתש זיפשוא
הוולנש םוליצב" .רזחשמ אוה ,"ןויח ולסרמ לש ותחפשמ ,הנבימ םידלי 12
לע םידלי השיש םתנשב ופפוטצה ובש רדח ,ןור ןולא ,םלצה חיצנה טסקטל
ונשי תחא הטימ לע .הלילה ךשמל הפצרה לע וחנוהש םינורזמ לעו תוטימ
םינשי ונייה ונחנאש ומכ .םיילגרל קשונ שאר רמולכ ,ךפוהמב םיינש
בצמ דעית ןור לש ירטנמוקודה םוליצה .םירבח וא החפשמ יבורק ונחריאשכ
רזחשל הצור ינא וזה היצאוטיסה תאש ימצעל יתרמא .תואיצמה ךותמ יתימא
רואה טנמלא םע והשמ תושעל יתיצר .םישדח םירבד ורק רבכ רוזחשב .םלצכ
הלפאה תא םיצעי ןמזב וב ךא תוימיטפוא לש גוס סינכי אוהש ידכ ,קהובה
."רדחב

?תמליצ הפיא

,ןשייקול ירויס הברה יד רחאל .ןור לש םוליצבש וזל המוד הריד יתשפיח"
,יולה הדוהי בוחרב השוטנ הריד ,ביבא לתב אקווד המוד הריד יתאצמ
הפצרה תא יתיסיכ זא ומיאתה אל תופצרמה .עובש ךשמל התוא יתרכשש
.ןולחה הנבמ תא יתיניש םגו ,םושמוש גוסמ תויסופיט תוילארשי תופצרמב
והשמ יתשפיחש ןבומכ .ירוקמה םולצתבש ולאל םימוד םינורזמו תוטימ יתאבה
םג ויהש םינורזמל ,תג תירקמ ילש תודליה תונורכיזל המוד היהיש
רושיאב ןבומכ ,ומלטציש אבס רפכב הימינפמ םידלי יתאבה .יתודליב
קושב ושכרנ םידגבה .ירוה תיבמ יתחקל םיעצמהו תוכימשה תא .םהירוה
."למרכה

?תושעל תיצר םצעב המ

רופיסל ,לשמל ,ללוכ .םיטנמלא המכל רבחתמש תואיצמהמ םולצת יתחקל"
ךלמה ןבל םרגש ,הנישהו תומולחה לא ,סונפיה לע תינוויה היגולותימהמ
םירטליפל םג סנכנ תואיצמהמ םולצתה .תוחוקפ םייניעב דעל םדריהל הפיה
.ינא םה םוליצב םידליה תשש לכ .ישיאה יפרגויבה רופיסל רמולכ ,ילש
וב בהואמ יתייהש ןוכיתה ימימ רבח אוה הכומ דלי ומכ לברכתמש דליה
תואיצמהש עגרב .'הפי והשמ' יטירבה טרסהמ רוביג אוה רחא דליו ,תושאונ
עגרב .התוא םימלצמ אל עודמ הלאש הביצמ איה ,תמיובמה הניצסה םע תשגפנ
ריק לע הלתיי אוהש ןאכמו תונמא לש םיכרע ול שיש םולצתב רבודמש
הזש עמשמ ,םולצת הז םא .תואיצמ תויהל רזוח םולצתה ,ןואיזומב
תא ףשוח ינא ,תושעל יל רוסא וליאכש הלועפ השוע ינא הפו .יתימא-ןימא
."ילש היצקיפה לש תיתשתה

סוקסיד םוקמב לגרודכ

םירושקה םיאשונ ןוידל התלעהו ל"הצ ילייחב הקסעש וימולצתמ הכורעתה
םילייחה .ביבא לתב ריבד הירלגב הנשכ ינפל הגצוה תוילאוסקסומוהו רדגמב
אלא ,םיפיו םינוסח ויה ,ל"הצ ידמב םישובל םינמגוד ,םימוליצה יאשומ
הקיטורא טעמ אל ,ןווכמב ,הבברוש תיגולותימה םימחולה תווחא ךותלש
ותוהזש רשכומו ריעצ ןמאכ רדגוה אוה סנ לע ובתכנש תובתכב .תירבג
.ותריצימ יעבט קלחל הכפה תינימ-דחה

הרכזנו תובתכה תא התאר םינש ךשמב ותוא השגפ אלש סנ לש תודלי תרבח
תיעיבשב ויה םהשכ הל בתכ אוהש טסקט הפריצו בתכמ ול החלש איה .והשמב
יבופומוה בתכש טסקטה היה סנ לש ותמהדתל .1983 לירפאב 13-ב ,ןוכיתב
םע ריעצה רמושה תעונתמ וירבח לשו ולש שגפמ רחאל ותוא בתכ אוה ;ןגפומב
םעפ ידמו ריעצה רמושב יתייה" .תילארשיה םילאוסקסומוהה תדוגא לש גיצנ
לש גיצנ םגו ילארשי יברע שוגפל וניכז ךכ ,םיחרוא םיצרמ ונינפל ועיפוה
תורמל ,הזכ תויהל הצור אל ינאש ימצעל יתרמאו האצרהב יתבשי .זייגה
.גליע תצק היה םגו ,בוט הארנ אלו רגובמ היה חרואה .ומוה יתייה רבכש
ךכ לע יתבתכו יתוא לטליט וב והשמ לבא ,הפי ידו תוחיתפב רביד םנמא אוה
זא יתבתכש םיטפשמה תא אורקל ,34 ליגב .התיכהמ הרבח התואל בל יוליגב
םויהש יל רמול ומכ .טסקטה תא יל החלש איה המל יתנבה .ידמל השק היה
בופומוה הזיא לבא ,תינימה יתוהז םע םלש ינאו תויוטבלתההמ רוטפ ינא
תתל ומכ היה תג תירקמ בופומוה רענ ותוא םע ילש שגפמה .זא יתייה לודג
."אוהה רענה לש ושפנב ןוקית

םהה םימיב ועריאש תויצאוטיס לע יתמלח תולילב" .ונממ הפריה אל בתכמה
תא םוחב יתקביח םהבש תומולח .תג תירק לש ןוכיתה ירוחאמ לגרודכה שרגמב
ירויסל תאצל יתטלחה .ינא םצעב אוהש ,אוהה תוהזה רסחו לבלובמה רענה
.לגרודכ שרגמ ותוא תא שפחלו תג תירקב ילש תודליה תוזוחמב ןשייקול
ולופא .ןוטניקי תא שפחמ ולופא לש טנרטניאב םעפ יתיארש הנומת יתנכה
םע .סוקסיד םוקמב לגרודכ ול היה ילש םולחב וליאו ,סוקסידב קחיש
."הכורעתה לע הדובעה הלחה הלאה םישבוגמ אלה םירמוחה

םוליצל הקלחמב וידומיל תפוקתמ םימולצת אצמו ולש ןויכראב רבנ סנ
עתפוהו תג תירקל עסנ אוה ךשמהב .לגרודכ ישרגמב םליצש םימולצת ,לאלצבב
לש תוארמל תצקמב ולו המד אל רבד םוש .םוקמה לע רבעש דחה יונישהמ
תא רתאל ידכ ןומר הפצמו םיקפוא ,תוביתנל םג עסנו רתיו אל אוה .ותודלי
.ותודלי לש הזל המוד יכה לגרודכה שרגמ

?הכורעתה אשונל םירבחתמ היגולותימה ירופיס ךיא

ןומה דימת ויה תיבבו תינרפס התיה בומסינ הנח ימא ,דלי יתייהשכ"
תונמוימ יתחתיפו תינוויה היגולותימה ירופיסל קזח יתרבחתה .םירפס
,זא יתארקש טסקט לכב .תויטורא-ומוהה תא םכותב שפחלו םיטסקטה תא חנעפל
תא יתשפיח ,היגולותימה ירופיס דעו 'דחא תובקעב הנומש' ךרד 'ה"במסח'מ
'תוערה' ילש ןוימדב .'תוערה' ראותל ןמז ותואב התכזש תויטורא-ומוהה
.רחא והשמ דימת התיה

םירענה לש ףוגב יתקסעתה לאלצבב םוליצל הקלחמב ילש רמגה תדובעב רבכ"
.ךישממ אוה ,"תונמאה תודלותמ טטצמ ינאש ךות ,ילותב ןבלב םישובלה
םינבה םע ולש קבאמהו ןוקואל לש הנצסה ,ינוויה בוטרה דבה ,סוקסידה"
ימולצת תרדסב םג רתוי רחואמ ועיפוה הלאה םיוויטומה - םישחנהו
ןדולג ןאו םלהליו לש םימולצתה ויה ונממ יתעפשוהש ףסונ רבד .םילייחה
19-ה האמה יהלשב .יטורא-ומוהה םוליצה יבא היהש ,(1856-1931) ירטסואה
עיפשה אוה .םירייתל תויולגכ וימולצת תא רכמו םוריעב םירענ םליצ אוה
םירזוח םימלצ .םירחאו פרו'תלפיימ טרבור ,ינקוה דיווידכ םינמא לע תובר
.םירוענו תיסלק תינווי תוברת רביחש ןושארה היה אוה יכ וילא
.דבוע ינא ונממש םירתס-ויד ןיעמ ,םוגיפ איה תינוויה היגולותימה
יכ התוא קחומ ינא ךכ רחאש תיתשת ןימ איה תיחכונה הרדסב היגולותימה
."תומש םימולצתל ןיא הביס התואמ .תועמשמ הל ןיא

םוליצב םילושמ יהשלכ חותיפ תרייעב טלקמ לש גג לע םיבשוי םירענ ינש
תויחל ונודינו םילאל וכפהש סואז לש וינב ,סקואדילופו רוטסקל ךלש
?המל .לואשבו סופמילואב ןיגורסל

תויטורא-ומוהה ומכ ,הידגרטהו היזטנפה ,ןאכ הסנכנ היגולותימה לש חורה"
םיטנמגיפב שמתשמ לבא טשפומ רייצמש רייצ ומכ הז .היגולותימב תמייקש
קחצי לש 'דורמנ' לספה אוה שומיש וב השוע ינאש רחא סותימ .םיוסמ גוסמ
.םיהולאב הרגתמש דורמנ דייצה םוקמב ותוא יתבצהו דלי יתחקל .רגיצנד
ופתכ לע בצומה ינחוכהו יתוכלמה זבה םוקמבו ,ןדרש אוה ילש םולצתב דליה
תא לסיפ רגיצנד .תינוריע רופיצ אוהש (ץלחופמ) ברוע ול יתמש ,דורמנ לש
,םשמ קחרה אל דליה תא יתמליצ ינאו ביבא לתב גרבנזורג בוחרב דורמנ
טבמ שי ילצא דליל .לוכש ללכ ךרדב םילמסמש םישורבל תחתמ ,יולה הדוהיב
המ אוה יכ טבמ רישימ דליה .הלעמ הנופה דורמנ לש וטבמ ומכ אלש ,רישימ
,ימשה בחרמב שדח ידוהי לש גוס למיס דורמנ .ידגאה דורמנמ ראשנש
שיש המ תא רמולכ .ראשנש המ תא יתמליצ ינא וליאו ,תימוקמ היגולותימ
."םויה

?תיטילופ הרימא הכורעתב שי

ובש ,'טוילא יליב' טרסב ומכ .יתרבחהמ הב שיש הרימא שי ,תיטילופ אל"
הצורש ,רופיסה רוביג ,דליה לש ישיאה ורופיסל עקר איה םירוכה תתיבש
טקיורפ הניא ילש הכורעתה .המרדה תא ליעפמש םרוגה איה התיבשהו דוקרל
ןואיזומה תוריק לע םואתפש איה הכורעתה לש תיתרבחה תועמשמה .יטילופ
ךרדב .בולע הרואכלו לדכ שפתנש אשונ לשו חותיפה ירע לש תונומת ויהי
שי ילש הכורעתבו תילארשיה הרבחב היצזינקירמאה תא שפחל הייטנ שי ללכ
.ינאש המ הזו ,םייקב ,שיש המב תוקסעתה

,הירפירפב לדג התאשכ .'םיארנ יתלבה םירוביגה' ,תילגנאב יוטיב שי"
םיסותימ םה םהילע לדג התאש םיסותימה .םיקוחר תומולח םה ךלש תומולחה
םירופיסב ,ונעמשש םירישב אטבתהש ,רבצה סותימ ,לשמל .ומצע םוקמל םירז
שי םישדחה םימולצתב .ךוניחה תכרעמב היצרגטניאה תפוקתמ םיטסקטו
ילוא ךירצו םייח םימייקמש םיסותימ שי .םייתרבח םיסותימב תוקסעתה
םינכוסמ םיסותימ שיו ,הפוקתה חורל םתוא םיאתהלו שדחמ םתוא רידגהל
,המגודל ,םילייחה לש תמדוקה הרדסב .םתוא קרפלו םעיקוהל ילוא יוארש
תששב הלעתב םלוצש םסרופמה םולצתב ,ןנח ןב יסוי לש סותימה תא יתחקל
רדיש הזה םולצתה .בוקינ'צלקה תא ןואגב ףינמ הארנ אוה ובו םימיה
.ונלש הרבחל קזנ קר התשעו שוביכה תא האיבה וזה המחלמהש ןמזב ,תוינחוכ
ילצאש אלא ,ירוקמה םוליצב ומכ םימב םיכשכתשמ םילייחה ,ילש םולצתב
."תפזכ םירוחש םימה םילוכת םימ םוקמב

?עיקוהל הצור תייה םיישיא םיסותימ הזיא

וז םינשה ךרואל םימולצתה לכב הז תא םיאורו ילש תוישיאב קזח דואמש המ"
.יחרזמה תא יב שי .תג תירק תא יב שי .הז קר אל לבא ,תוילאוסקסומוהה
דחא רופיס אל אוה רופיסהו םידדצ הברה יב שי .ידוהיה ילארשיה תא יב שי
.םישגנתמ וא םיגזמתמש םידבר הברהמ בכרומ אלא

פיטואירטסה .ינוע וא הלודג הקוצמב הנייפאתה אל תג תירקב ילש תודליה"
.תואיצמב ןיידע וא היה אוהש הממ יתייעב רתוי אוה תג תירק לש
יתחמש ,ינא הפיאמ יתוא ולאשו יתרגבתהשכ .חיטשמ וביט םצעמ פיטואירטס
לע םתוא חיכוהל לכואש ידכ ,תורגתה ןימב תג תירקמ ינאש דיגהל
,ולאש '?אבצב תייה הפיא זא' .קחשמה תא םתיא קחשל םגו פיטואירטסה
ילש םילייחה ימוליצב הנהו ,'םירצחב א"ח סיסבב הסיט חקפ' :רמוא יתייהו
היפרגויבה ןיב הרואכל רשק ןיאו ,חטשב תוליעפב םהו םיקורי םה םילייחה
לבא ,ירוה תיבב דחא רדחב םידלי השיש ונשי אל .םלוצמה ןיבל ילש תיטרפה
."חותיפה ירע לש סותימה הז

?פיטואירטסל תנווכמ המאתה ךותמ םלצמ התא רמולכ

תודובעב םימלוצמה םידליהמ רכינ קלח .ותוא עקעקמ ינא ןמזב ובו ,ןכ"
םיארנ םה הרואכל .יחרזמ אצוממ אל םהו תובוט תוחפשממ םיאב תושדחה
םיארנ םה .ינוכית םיה םוקמהמ ,ילארשי אוהש הארמ יתרחב .םירוחש
םתוא יתרחבש רחאל קר .הלאכ םה םא גשומ יל ןיא לבא ,רדסב ?םיחרזמ
אל .םייזנכשא תומש םהמ קלחל שיש יתנחבה ,ילש הקפהה קיתב םתוא יתמשרו
.םיקהבומ יסור וא ינלופ הארמ יתרחב אלש ןוכנ .םהלש אצומב יתקסעתה שממ
םלועמ והשמל רבחתמש ,יברעמ קולכ ספתנ אוה יכ יתיצר אלש הארמ הז
."תמוסרפה

?חופיקה לע חוכיווב ךתדמע המ

,תויועט ושענו 50-ה תונשב בגנב רבדמל םיחרזמה םילועה תא וחלש ןכא"
לבא ילש תודליב םיבאכ הברה ויה .תינעזג הנידמ חרכהב אל ונחנא לבא
.היה הז לבא היהש המ םע םיכסמ אל התאש ךמצעל רמוא התא ובש עגר עיגמ
ונמזב ועגפ וא וגשש הלא יפלכ הלמח אטבלו דסח תוטנל ונילעש סרוג ינא
םג קרפל ךירצ .חופיקהמ ונפייעתה ,יד .דיזמב וא גגושב םא ןיב ,םיחרזמב
לכל וא תיחרזמה תשקה תעונתל ףרטצמ אל ינאש יאדו .חופיקה סותימ תא
."ותועצמאב לעופ ינאש רחא םוחת יל שי .תרחא תיטילופ העונת

?התוא שפחל ךירצ ,ךלש הלועפב תויטנטילימ שי

ינא .המכחו הנידע הרוצב תישענ םהלש עוקעקבו םיסותימב ילש תוקסעתהה"
םיכלוה ןורכיזו סותימ .םכחו ןטק אבצ תויהל לדתשמ ינא .יכרדב יטנטילימ
עיפשמ סותימה .ןורכיזה לע הנבנ סותימהו סותימה לע הנבנ ןורכיז .דחי
."שדחמ ןוחבל שקבמ ינא הזה לגעמה תא .הווהה לע

רחא יתייה

הבריה םגו ,םינבא לע רייצל גהנ דליכ .דימת היה אוה לפלופמו יתריצי
ריעצ ליגב הצרא התלע ומא .וידיל לפנש ךורכ טסקט לכ אורקלו בותכל
,ןבהו תונבה יתש ודלונש רחאל .סרפמ 16 ליגב עיגה ויבאו ןטסידרוכמ
ינש המסריפ ךשמהבו תונרפס דומללו תורגבה תוניחב תא םילשהל םאה הכלה
,הריציב קוסעל ובריה החפשמב .הנוב ללוסב להנמכ דבע באה .םידלי ירפס
רוזגל ובריה םידליהו םילוטסירבו םיעבצ דימת ויה תיבב ,רכוז אוה
תבלשמה הארוהב םויה תוקסוע תורגובה ויתויחא יתש .םי'זאלוק קיבדהלו
.ונממ שריש תונוכת ,ןוגרא תלוכיו תובוט םיידי ויה ויבאל .תונמא

זכרמ תויהל הרומא התיהש םושמ 60-ה תונשב תג תירקל ועיגה םירוהה
,הניג םע יתחפשמ-וד תיבב הררוגתה החפשמה .שיכל לבחב םייאלקחה םיבושיל
,תירשפא היח לכ לדיג אוה ."ליגר תיב ,ידמ בולע אלו ידמ הפי אל תיב"
יתייה" .םירופיס איצמהל גהנ ידוסיב דמלשכ רבכו ,םישחנ דע םיזוואמ
השרוחהמ קוחר אלו קושל ךומס היה ונלש תיבה .םישנא ירחא םיבקעמ השוע
ירחא בקוע יתייה .תונמוזמ םיתעל םשל ךלוה יתייהו 'רעיה' וניניכ התואש
יתשפיח .'ה"במסח' ומכ יתוא קתיר הז .םהייח לע דומלל ידכ םישנא
ןריקחת יתייה זא רבכ .יתוא וספת אל םעפ ףא .םיבוט םירופיסו תוירורעש
שחרתמב הפוצו וילע בשוי יתייהש ןולפלפ ץע היה ירוה תיב רצחב .ןיוצמ
.ולש םימולצתב םירופיס רפסל הצור אוה ,רמוא אוה ,םויה ."בוחרב

התיכל איבהל םידליהמ הרומה השקיב ,קצנירפש ידוסיה ס"היבב דמלשכ
תא ןייציש יטסירולקלופ ץפח הזיא וא והשלכ לכאמ ,םירוהה תיבמ המ-רבד
למשח תקספה התיה רועישה ינפל ברע" .רופיס איבהל רחב סנ .םהלש הדעה
יתאבהשכ .תיסרפ הדגא יל רפיס אוהו םירופיס רפסמ היהש יבא םע יתבשיו
םירועישה תנכהב יתצמאתה אלש ,לוספ הזש הבשח הרומה ,התיכל הדגאה תא
תונמאה לא יתוא איבמ הז .המעטל ידמ לק יתייה .טקייבוא יתאבה אלש םושמ
האב תילארשיה תונמאה .תוריציב העקשההו ץמאמה רכינ דימת .תילארשיה
."ןבומכ ידוהי ןיינע .לבסה לש םוקממ

.רחא יתייה" .הרשפל דרי אל ךא ריעצ ליגב הליג תינימה ותייטנ תא
.ידוסיה לש תונושארה תותיכהמ רבכ םימיוסמ םינבל הלודג הבהא יתשגרה
יתייהשכ .תוינימ הזב היה אל .דחיבה תא יתשקיב ,שפנ רבח רחא יתשפיח
,תימדיא רוזאב ,ץראה ןופצל ריעצה רמושה לש לויט תרגסמב ונעסנ ןוכיתב
ונששח הליחתב .דבל לייטש ונליג ןב ריעצ וניאר קוחרמ .לגרב ונלייטו
רפכמו ינמית אצוממ אוהו רואיל ומשש ררבתה .יברע אוהש ונבשח יכ ונממ
ינאו 15 ינב ונייה .עגמה תא שפיחש קזח יאומוה והשמ וב היה .לוריבג
ךשמהבו םיסקמ היה אוה .ותיא לייטל יתכלהו ילש םירבחהמ יתדרפנש רכוז
םינשיה םידליה לש הניצסהמ קלח הזו ,ונלצא ןשיו התיבה ונילא אב אוה
תא רכוז ינאש זאמו ,ינא םה םינשיה םידליה לכ .הכורעתל סנכנש םולצתב
הטימה לע יתנשי ינא ,הליל ותואב .תירכב קזח קבוחמ ןשי ינא ימצע
קזח ףטעתת' :ול יתרמאש רכוז ינא .הכימשב ףוטע ןורזמה לע ןשי רואילו
"'?הכומ דלי ,ינא המ' :יל הנע אוהו ,'לפוקמ ןשיתו הכימשב קזח

?הכומ דלי תייה

אוהו תג תירקב ךוניחה היה הז .זא ופטח םלוכ .הרוגח םע םשו הפ יתפטח"
םח היה תיבה .השקונ התיה תעמשמה םש ,רפסה תיבב דחוימב .השק ךוניח היה
םימעפב רבודמ .יתויחא םע ישפט ביר ומכ ,תויוטש לע יתפטח םג לבא
ינא םויה לש טבממ .יתועמשמ היה הז תיוויטקייבוסה היווחב לבא תורופס
ויה םהו ,אמא אלב הלדג ימא .החפשמ אלב לדג אוהו ריעצ היה יבא .חלוס
תויהל לש םוקמהמ ,תומוקמ ינימ לכמ ,תודליב םיבאכ הברה ויה .םיריעצ
."דואמ השק הזש ,חותיפ ריעב הנוש

ןכומ היה אל סנ ךא ינפוג ותושעלו רשקה תא שממל הצר לוריבג רפכמ רואיל
םייקל רוסאש יל רמא אל דחא ףא .טלחומ ובאט היה ומוה תויהל" .ךכל
תדוגאמ הצרמהשכ ןכל .הללקל בשחנ ומוה .רורב היה הז ,רבג םע םיסחי
הברה .ימצע תא יתבהא אל .ותוא יתלבס אל ,התיכב ונינפל הצריה םיאומוהה
הלבק הב שיש רמול שי הירפירפה לש התוכזל לבא .םויה םג ךכ םייח םידלי
.חותיפ תרייעב םיסופיט ינימ לכ שי .םירחא םלוכ יכ רחאה לש הלודג רתוי
אשנתהל ךרוצ יל ןיאו ,תכמות החפשמ יל התיהש ,הארנכ לזמ רב יתייה ינא
םינבהש הדלי התיה ריעצה רמושה לש הנומוקבש רכוז ינא לבא .םירחא לע
התיה אל ולש הייסולכואהש ןוכישב תמקוממ התיה הנומוקה .הב וללעתה
האב איה םעפ .תורצ השפיח ילואו םינבב התרגתה תצק תאזה הדליהו ,הקזח
קלח היה םג הז לבא ,הידגרט התיה וז .תוירגס הילע וביכ יכ תויווכ םע
םישוטנ תרחא וא וז הדימב םלוכ .לבקמ הרואכל התאש הרייעב םייחהמ
עיגה אל סובוטואה תג תירקב ונלדג ונחנאשכ .םלועה ףוסב םש יא םיקורזו
."תודידבה תשוחת תאו קוחירה תא םיצעה הזו הרידס הרוצב

םרוגכ תוננוא רידגה ,דליה סנ ןייע ובש ינימ ךוניחב דקמתהש דיחיה רפסה
לש הכורא הרוש הרכזוה ןכ .ףוגה לש תיזכרמה םיבצעה תכרעמב לבחמה ילילש
אוה םהבש םיטסקטה לכ .ןנואמש ימל שפנלו ףוגל ומרגייש םיירשפא םיקזנ
.יב עובטש טפשמל ךפה ,הנוכנה הדימב ,לכה" .הרוצע תוינימל ופיטה לקתנ
םדאל רואית הזש ,'ןורפוס' הלמה תא היגולותימה ירפסב יתאצמ ךכ רחא
,ערל וא בוטל וירציב טלוש .ולש תולבגמה תאו ויתוחוכ תא בטיה ריכמש
הלעמל אוהש רבד השעי אל םלועלו ובש תוחוכה ןזאמ לע רומשל עדויש םדא
,ולש תוחוכה תא ריכמש ןורפוס ינא ,םויה יתוא תצמתל םיצור םא .הדימהמ
."חתופמ דואמ ילש הטילשה טנמלאו ,ערלו בוטל ילש םירציה תא ריכמ

בוט רבח היה לבא ומוה היה אלש ותתיכ ןבל התיה ולש האבה הלודגה הבהאה
אוה ,םירצחב הסיט חקפכ בצוה סנשכ ךא ,םהיכרד ולצפתה ןוכיתה ירחא .םחו
יכ םא זא םליצ רבכ סנ .סיסב ותואב סיט חרפכ תרשמ ובוהא תא תולגל םהדנ
וידמ תא שובלל ונממ שקיב אוה ,ובוהא תא םלצל הצרשכ .תיעוצקמ הרוצב אל
המלש הרדס םלצי דחא םויש רעיש אל אוה .ולש תויזיפה םע עגמב אובל ךכו
.ברקה סייט ורבח לש וידמ תא ןמגוד שבלי םימולצתה דחאבו םילייח לע

הילע תיאבצ הכימשמ 'זאלוק השע םעפו תונמאב קסע יאבצה ותוריש ידכ ךות
.יאבצ טפשמב ול הלע הז .תותלדה תעיבצל ודעונש ןמשה יעבצ םע רייצ
.תג תירקמ ר"סרה לש תוחאה התיה ולזמל

ימיטיגל ינא

היה םוליצה .תואטירסת וא תואנותיע דומלל לקש אבצהמ ררחתשהש ירחא
.לאלצבב םוליצל הקלחמב םידומילל לבקתהו רפס יתב המכל םשרנש דע ,עקרב
יאמב רזועכ םגו היזיוולט תוקפהל הרבחב ןריקחתכ דבע םידומילה ךלהמב
םיטסיטוא םע דבעו הררסומב רעונ יגוחב םוליצ דמיל ליבקמב .הקפה להנמכו
הפיקמ הטילשל ותוא רישכה ,ויבאמ שריש תונוכתה םע דחי ,הז .ל"הצ יכנו
.ותונמאב

אל אוה הז ןבומב .תבכרומ הקפהו הרידא יומיב תדובע אוה סנ לש םולצת לכ
הדיפקב וימלוצמ תא רחוב אוה .ןריקחתו קיפמ ,יאמב םג אלא םלצ קר
המלצמה לומ םתוא ביצמ ךשמהבו ,(םינמגודו םיבצינ לש תויונכוס תועצמאב)
סרכ-בע הקפה קית שי םולצת לכל .בטיה תמיובמ "הגצה" ךותמ קיודמ דמעמב
םגו ,תווצה ירבחו םינמגודה לש ןופלט ירפסמ ,תוטויטו תוציקס ליכמה
ידועית טרסכ ליחתמ םולצת לכ" .דויצ תרכשהו לכוא ,קלד לש תולבק
קוסע ינא יכ םלצ חקול ינא תולודגה תוקפהב .יאמב ינא .ר'ציפב םייתסמו
."עונלוק יטרס םג השעא דיתעבש חינמ ינא .טסה לע

אל הז" זא דע .וירוה ינפל תינימה ותוהז תא ףשח אוה םינש הנומשכ ינפל
תא יתרכהשכ .םתיא קלחל ךירצ אל ינאש אשונ הזש יתשגרה לבא ,דוס היה
,ןוויל ותיא עסונ ינאש ימאל יתרמא ,(ק"ד ,ן"צחיו ררושמ) דלפנייש ןליא
בהוא ינאו ,ןכ' :יתרמא '?אל ומוה אוה ,ררושמ ,דלפנייש' :הרמא איהו
ותוא איבת אבה עובשב' :הרמאו הכייח אמא .'ילש גוזה ןב היהי אוהו ותוא
.הפי הז תא הלביק איה .'ותוא וריכי החפשמה ינב לכש ברע תחוראל התיבה
יתוהז תא ולביק ירוה .רבעהמ םירבדל הל רבחתה הז יכ העתפוה אל איה
לצא ואשינ דלפניישו אוה '93-ב ."םילרביל תמאב םה יכ תוחונינב תינימה
.ןיד ךרוע

?היססבוא לש גוס איה ךלש םימולצתב תויטורא-ומוהה

לש םסקה הז .בוחרב תמייק איהש ומכ םימולצתב תמייק תויטורא-ומוהה"
הכותל סינכהלו ,לשמל ,תיל"הצ-תירבגה היצאוטיסה תא תחקל - הבוט תונמא
ינא ,יתודלי ללוכ ,םהילא רזוח ינאש תומוקמה לכל .תויטורא-ומוהה תא
,םש היהש רמוא ינא .תורחא םייניעמ ותוא תוארל ידכ לוכיבכ רבעל רזוח
קר ינא .תויטורא-ומוה םש התיהו רחא והשמל לאיצנטופ ,בצמ לכב טעמכ
תא אטבל תויטורא-ומוהה לש לאיצנטופל ןתונ ,םוליצב שממתהל הל ןתונ
:דיגהלו תונרתח לש גוס תושעלו םירבדה ךותמ דובעל תלוכיה יל שי .ומצע
לש תינימ תוהז ןייאלו שיחכהל רשפא יא .םיפסונ םירבדל תויצפוא הפ שי
."םישנא

ומוה שי ילארשיה ו'צאמבש רמול ידכ םילייחה ימוליצב הז תא תישע םאה
?הצוחה תאצל הצורש

'ינופוש' ,תיוויסרגא ,תמהלתמ תוירבג איה הזה הרקמב תילארשיה תוירבגה"
תודלותב עטק שי .תילגנאב רמאנכ 'ףוא-ואוש' ,תיברעב םירמואש ומכ
היגולותימהמ חוקלש ,עונלוקבו תורפסב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,תונויצה
ןעמל ומצע בירקמו םירגתאב ןייטצמ ,תח אלל םחול ,דע ימולע :תינוויה
.םירירש לש תודהי ןאכ ונל התייהנו ידמ קוחר תצק הז םע ונכלה .תדלומה
אקווד ואלו ומצע תא תוארהל דעונש חוכ לע תרוקיב לש היצפוא ביצמ ינא
."הרבחה לע ןגהל

.תיוושכעה הכורעתל םג ,םימולצתה לכל תרדוח תויטורא-ומוהה לבא

עיגה אל הז .תוילאוסקסומוה ,הזכ רבד היה אל םידלי ונייהשכש ךל יתרמא"
םעפה .םולכ .עונלוקב אלו הרישב אל .יוטיב לש ןפוא םושב תג תירקל
טרסה תא יתיארשכ התיה תוילאוסקסומוהל יתונמא יוטיבב יתלקתנש הנושארה
אל הזה אשונה .אבצב היינשה יתנשב רבכ יתייהו ,'ילש הייפהפי הסבכמ'
הברהל תוברת-ייח לש תועמשמה .תילארשיה תוברתב וא תונמאב יוטיב לביק
הפ שיש רמול הז ילש םוליצב השוע ינאש המ .םהלש תוהזב הרכהה איה םישנא
איהו בוחרהמ קלח איה .םייחהמ קלח איהש ,יטורא-ומוה והשמל לאיצנטופ
לש הנומתב תמייק איה .םישוע ילש הכורעתב םימולצתה ירוביגש הממ קלח
םישנה לש םולצתב תמייק איהו ,תילולשב טיבמה גונעהו ירירבשה דליה
ןיב לא ןהלש תולמשה תא הפיעמ חורהו שיבכה לע עורשה דליה לא תוצרש
לאיצנטופה תא הפ ןתונ ינאו ,שייבתהל המב יל ןיאו יתלדג ינא .ןהילגר
לבקל הנכומ אל ומאש וא תונמאל רבחתהל הצור ילואש ,הנטק ריעב רחא דליל
."תינימה ותוהז תא

?תוימיטיגל הצור התא

תנחבנ הרבחו םוקמ שי תורחאל .רחא תויהל חמש דואמ ינאו ימיטיגל ינא"
,המבה תמדק לא םיארנ יתלבה םירוביגה תא איבהל הצור ינא .הלש תורגבב
םוקמ ול שיש הנטקה חותיפה תרייעמ ומוהה דליה םה םירוביג םתואמ קלחו
גוס הז ,םלוע ןוקית אל הז .תיסוכ ךכ לכ אל איהש השאל וא יחרזמל ומכ
תא איבמ ינא .תואיצמב יוניש רצוי אוה ,והשמ םיאטבמש עגרמ .יוטיב לש
םישוע םיאומוהש בשוח אל ינא .ירוביצה חישה ךותל רחאה לש תוחכונה
."ןיינע םהמ השוע תרושקתהש ןכתי .ןיינע םמצעמ

?םויה היבופומוה ךל השוע המ

םג איהו ,רחאה דצה לע הלמח תררועמ םג איה .הבוגתל תררועמו הביאכמ"
.םיער שיו םיבוט םיסוריו שיש הנבות ךותמ הב שמתשמ ינא .יתוא הליעפמ
.תימצע היבופומוה ךכותב ליעפמו ךילא רדוחש ער קדייח איה היבופומוהה
ןעמל םישוע םיאומוהש תורישה דימת אל .םיבופומוה םהש םיאומוה הברה שי
,ץראב תוינייפוא תונוכת םה באכהו דחפה .בוט תוריש אוה יאומוהה אשונה
דחפה .הרודנפ תבית המשו הפי השא לש התומדב ,םינגב הנתמב לבקמ התאש
וירבד תא יתארק .וב םימחלנ ,דחפה לש םירבח תויהל םוקמב .םישנא ליעפמ
םיבייח תאז תורמל לבא ,לביטספ דילוי הזש ימצעל יתרמאו רבליז לאירא לש
ס"שמ כ"חה .ריהמ בצקב הב םיכפהתמ םירבדו הריעצ הרבח ונחנא .ביגהל
תונשל וחוכבו הלשממב רש רחמ תויהל לוכי םיאומוה לע םימויא םירבד רמאש
טלי'ג שדוחכ ינפל קר .תוברת תודסומל םיביצקת ומכ אשונב תואיצמה תא
,רדנ'ג-סנארט לש תומד הב התיה יכ ןג תמר ןואיזומב ריקהמ הנומת הדירוה
* ."תירירבש הכ תואיצמה .'לניסקוק'
:האבה הבתכה
תומוסרפל םיבוטה
:תמדוקה הבתכה
דיוויד גניק
תושדח
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ישיש םוי ןויליג
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
תוצלמהו תורוקיב
טרופס
תורפסו תוברת
ן"לדנ ףסומ
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
םירפס ףסומ
השדח הלכלכ
ץראה ףסומ
םימודמדה רוזא
ץראה חלמ
חבטמהמ תודוס
יתעמש יתיאר
תובוגת
תיבה ףדל רוזח
ץראהב ףלוחה עובשה
םויה תושדח | ץוח :תושדחה רדח | הלכלכ :תושדחה רדח | הביבסו עדמ ,תואירב | רודיבו תוברת
תורתוכה לכ|בחרנ רוקיס תיירפס|ןייל-ןוא טרופס|תספדומ הרודהמ - תושדח
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©